Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ROTOPINO.PL Spółka Akcyjna (PLMRKTC00010)

26-09-2012 13:26:36 | Bieżący | EBI | 24/2012
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A., sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 25 września 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. zbyła 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję. Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 25 września 2012 roku liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 2.185.127 akcji, stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.185.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A. posiadała 3.185.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 31,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.185.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

  • Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
  • Maciej Posadzy - Członek Zarządu