Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów leasingu operacyjnego przez BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

26-07-2013 15:38:24 | Bieżący | EBI | 26/2013
Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że Emitent w dniu 26 lipca 2013 r. otrzymał od finansującego 13 podpisanych umów leasingu operacyjnego opatrzonych datą 5 lipca 2013 r. zawartych między BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu jako finansującym a Emitentem jako korzystającym. Umowy dotyczą leasingu łącznie 13 samochodów osobowych, które będą wykorzystywane na potrzeby działalności Emitenta. Zawarte umowy leasingu opiewają łącznie na kwotę 493.257,70 złotych brutto, a okres leasingu przypada od lipca 2013 r. do czerwca 2017 r. Wykonanie umów zabezpieczono wekslami własnymi in blanco.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu