Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za II kwartał 2013 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

14-08-2013 08:44:01 | Kwartalny | EBI | 10/2013
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent"), jako Zarząd spółki dominującej przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Assetus S.A. za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu


Załączniki:

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za II kwartał 2013 roku