Raporty Spółek ESPI/EBI

Naruszenie obowiązku informacyjnego - nałożenie kary pieniężnej na Emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

14-08-2013
Zarząd spółki pod firmą Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi informuje o nałożeniu na Emitenta kary z powodu naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego związanego z publikacją Raportu Rocznego za rok 2012. Emitent wskazuje, iż naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego polegało na opóźnionej publikacji Raportu i opinii biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Assetus S.A. za rok obrotowy 2012. Do Raportu Rocznego opublikowanego raportem nr 5/2013 w dniu 27 maja 2013 roku, wskutek omyłki nie został załączony wyżej wymieniony Raport i opinia biegłego rewidenta. Raport i opinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Assetus S.A. za rok 2012 został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 lipca 2013 r. raportem bieżącym nr 9/2013.
Wobec powyższego w dniu 13 sierpnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 906/2013 (dalej jako "Uchwała") w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta w kwocie 10.000,00 zł. Stosownie do treści Uchwały przyczyną nałożenia kary było nieopublikowanie przez Emitenta w terminie do dnia 1 lipca 2013 roku w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect raportu rocznego za rok obrotowy 2012.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż dołoży wszelkich starań i podejmie stosowne kroki mające na celu przeciwdziałanie zaistnieniu podobnej sytuacji w przyszłości.


Podstawa prawna: Zasada 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect zawarta w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu