Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie znaczącej umowy 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

17-10-2012 18:58:52 | Bieżący | EBI | 82/2012
Zarząd spółki 01Cyberaton S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 16 października 2012 roku zawarto następujące umowy ze spółką Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie:

1. Umowę dzierżawy gruntów rolnych (dalej "Umowa Dzierżawy") o powierzchni 500.000 m2(słownie: pięćset tysięcy metrów kwadratowych).
2. Umowę na założenie plantacji roślin energetycznych - miskanta olbrzymiego (dalej "Umowa dot. Plantacji").

Umowa Dzierżawy została zawarta na okres 10 lat w celu prowadzenia przez Biomass Energy Project S.A. na nieruchomości Spółki działalności rolniczej w zakresie produkcji biomasy (miskant). Z tytułu Umowy Dzierżawy Spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie począwszy od roku 2013 w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie.

Umowa dot. Plantacji została zawarta w celu przygotowania przez Biomass Energy Project S.A. dla Spółki plantacji o powierzchni 50 hektarów rośliny energetycznej - miskanta olbrzymiego, z której plony (biomasa) stanowić będą stałe źródło dochodów Spółki, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy jej wyników finansowych. Z tytułu przygotowania gruntów i założenia plantacji Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Biomass Energy Project S.A. kwotę 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ponadto, za nadzór i za zarządzanie plantacją w latach 2014 i 2015 Spółka będzie zobowiązana do zapłaty po 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) rocznie, a w latach 2016-2019 - 10% sumy uzyskanej ze sprzedaży biomasy będącej plonem plantacji w danym roku, jeżeli sprzedaż nastąpi w wyniku kooperacji stron lub w wyniku usług pośrednictwa. Rozpoczęcie prac nad plantacją nastąpi 1 października 2013 roku.

Spółka informuje o zawarciu przedmiotowych umów gdyż uważa je za istotne z uwagi na ich wpływ na jej sytuację gospodarczą, majątkową i finansową oraz z uwagi na perspektywy rozwoju Spółki. Ponadto powyższe umowy są istotne z punktu widzenia strategii rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


  • JERZY DMOCHOWSKI - WICEPREZES