Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy przez BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

04-09-2013 14:52:02 | Bieżący | EBI | 29/2013
Zarząd "Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 3 września 2013 r. powziął wiadomość o podpisaniu przez "Alior Bank S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") umowy emisyjnej między Emitentem a Bankiem, na podstawie której Emitent powierzył Bankowi pełnienie obowiązków agencyjnych, dealerskich i obowiązków depozytariusza w ramach otwartego 4-letniego Programu Emisji obligacji Emitenta o wartości maksymalnej 5.000.000,- PLN (słownie: pięć milionów złotych). O podjęciu uchwały przez Zarząd Emitenta w sprawie otwarcia Programu Emisji obligacji Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 28/2013.

Zgodnie z zawartą umową emisyjną, Emitent może składać zlecenia emisji obligacji najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2014 r., a dzień wykupu wyemitowanych obligacji przypadnie najpóźniej 31 sierpnia 2017 r..

Emitent zobowiązał się również, że przed dniem emisji obligacji złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz każdego Inwestora, któremu zostaną przydzielone obligacje, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa emisyjna została zawarta na okres obowiązywania Programu Emisji.
W przypadku nie wyemitowania obligacji przez Emitenta do dnia 31 sierpnia 2014 r., umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 1 września 2014 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu