Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Zarządzie Netwise S.A. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

28-11-2013
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała do jej Zarządu Pana Dominika Majewskiego.
Pan Dominik Majewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Finanse i Bankowość. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w branżach takich jak telekomunikacja, doradztwo, logistyka i farmacja.
Pracował na stanowiskach specjalistycznych, jak również pełnił ważne role kierownicze. W swojej karierze zawodowej pracował m.in. jako Menedżer Projektów, Menedżer Sprzedaży Krajowej i Dyrektor Operacyjny. Pełnił również funkcję Członka Zarządu i Prezesa Zarządu w spółkach z o. o.
Pracował w takich firmach jak P&O Trans European, Era GSM, Airtel Sp. z o.o., Długie Rozmowy S.A. i Allergan Inc, a do najważniejszych obszarów jego wiedzy eksperckiej należą zarządzanie operacyjne i doradztwo zarządcze.
Pan Dominik Majewski nie pełnił w okresie ostatnich 3 lat funkcji zarządczych, ani nadzorczych w innych spółkach handlowych.
Pan Dominik Majewski nigdy nie był skazany za przestępstwo oszustwa, ani nie został w stosunku do niego wydany zakaz działania, jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Dominik Majewski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach prawa handlowego będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji.
Pan Dominik Majewski nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta oraz nie jest wspólnikiem spółki cywilnej.
Pan Dominik Majewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki odwołała z Zarządu Pana Tomasza Luchowskiego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu