Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

06-12-2013
Zarząd Netwise S.A.("Spółka") informuje, że na podstawie otrzymanych 5 grudnia 2013 roku zawiadomień, zgodnych z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A. Na mocy umowy z dnia 4 grudnia 2013, Pan Jakub Skałbania nabył, a Pan Tomasz Luchowski zbył 230.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 22,59% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netwise S.A.

Przed ww. transakcją Pan Jakub Skałbania posiadał 420.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 41,25% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netwise S.A.

Obecnie Pan Jakub Skałbania posiada 650.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 63,84% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netwise S.A.

Pan Tomasz Luchowski posiadał przed ww. transakcją 230.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 22,59% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netwise S.A. Obecnie Pan Tomasz Luchowski nie posiada akcji Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu