Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 r. APIS Spółka Akcyjna (PLHMSG000019)

18-01-2013 08:05:54 | Bieżący | EBI | 4/2013
Zarząd APIS S.A. ("Emitent", "Spółka) z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 r. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. - 14 lutego 2013 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. - 14 maja 2013 r.
- Raport roczny za 2012 r. - 31 maja 2013 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. - 14 sierpnia 2013 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. - 14 listopada 2013 r.

W związku z faktem, iż na koniec 2012 roku Spółka posiadała oraz obecnie posiada jedynie jedną spółkę zależną - APIS TECH Sp. z o.o. - której wyniki finansowe (a także jej spółek zależnych) do chwili obecnej pozostają nieistotne dla wyników Emitenta, Zarząd Spółki, na podstawie art. 58 Ustawy o Rachunkowości, postanowił o niesporządzaniu skonsolidowanych raportów. Zatem zarówno raport roczny za 2012 rok, jak i raporty kwartalne będą raportami jednostkowymi. Jednocześnie Zarząd APIS S.A. zobowiązuje się, w chwili, gdy wyniki spółki APIS TECH Sp. z o.o. lub jej spółek zależnych staną się istotne dla wyników Emitenta, zostanie opublikowany raport bieżący z harmonogramem publikacji skonsolidowanych raportów okresowych w przyszłości.

Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Bartłomiej M. Matusiak - Prezes Zarządu