Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na NWZA ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 17 stycznia 2014 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

17-01-2014
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2014 roku.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę nr 01/01/2014 o treści:
Uchwała nr 01/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę nr 02/01/2014 o treści:
Uchwała nr 02/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej."

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę nr 03/01/2014 o treści:
Uchwała nr 03/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Wiaderek."

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał zostało zamieszczone na stronie internetowej www.assetus.pl w terminie ustawowym oraz zamieszczone w odpowiednich komunikatach giełdowych na oficjalnej stronie alternatywnego systemu obrotu www.newconnect.pl, - w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze posiadający 1.558.056 akcji, tj. 1.558.056 głosów, które reprezentują 69,24% w kapitale zakładowym, - wobec powyższego stosownie do kodeksu spółek handlowych i statutu Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 04/01/2014 brało udział 1.558.056 akcji, czyli 1.558.056 głosów, tj. 69,24% kapitału zakładowego oraz iż Zgromadzenie Akcjonariuszy głosami: za 1.558.056, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, podjęło uchwałę o treści:
Uchwała nr 04/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 05/01/2014 brało udział 1.558.056 akcji, czyli 1.558.056 głosów, tj. 69,24% kapitału zakładowego oraz iż Zgromadzenie Akcjonariuszy głosami: za 1.558.056, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, podjęło uchwałę o treści:

Uchwała nr 05/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. uchwala co następuje:

§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 900.000,00 zł ( dziewięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 1.800.000,00 zł (jeden miliony osiemset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję do 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii C").
3. Akcje serii C zostaną zaoferowane z zachowaniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Dzień prawa poboru ustala się na 7 lutego 2014 roku.
5. Cena emisyjna akcji serii C będzie równa 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za akcję.
6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
7. Akcje serii C pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
8. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii C.

§ 2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
§ 3
Upoważnia się Zarząd do:
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii C, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii C w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii C, nie objętych niniejszą uchwałą,
- podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4
Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) do 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C zostanie dokonane z dniem wydania przez sąd rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu