Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza PLAYMAKERS S.A. (PLPLMKR00019)

30-01-2013 19:37:42 | Bieżący | ESPI | 1/2013
oRB_ASO: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza

PAP
Data: 2013-01-30

Firma: PLAYMAKERS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-30
Skrócona nazwa emitenta
PLAYMAKERS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki PlayMakers S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza - Archimedeo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zawiadomienie przekazane w
trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanego zawiadomienia wynika, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji Emitenta, Archimedeo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbyła pakiet akcji dających 4,91 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta. Przed sprzedażą akcji Emitenta Archimede spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała 13.851.505 akcji Emitenta, które stanowiły 69,68 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz dawały prawo do 13.851.505 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 69,68 proc. ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu ww. transakcji Archimedeo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada 12.857.157 akcji Emitenta, które stanowią 64,77 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz dają prawo do 12.875.157 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiąc 64,77 proc. ogólnej liczby głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-30 Bogusław Białoskórski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PLAYMAKERS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PLAYMAKERS S.A.
Tytul Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza
Sektor
Kod 00-071
Miasto Warszawa
Ulica Krakowskie Przedmieście
Nr 13 lok. 14
Tel. 22 826 05 00
Fax 22 826 02 66
e-mail
NIP 525-251-09-67
REGON
Data sporzadzenia 2013-01-30
Rok biezacy 2013
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.