Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

24-01-2014
Zarząd Netwise S.A.("Spółka") informuje, że na podstawie otrzymanych 23 stycznia 2014 roku zawiadomień, zgodnych z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A. Na mocy umowy z dnia 22 stycznia 2014, Pan Piotr Kawecki nabył, a Pan Jakub Skałbania zbył 325.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 31,92% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netwise S.A.


Przed ww. transakcją Pan Jakub Skałbania posiadał 650.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 63,84% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netwise S.A. Obecnie Pan Jakub Skałbania posiada 325.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 31,92% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netwise S.A.


Przed ww. transakcją Pan Piotr Kawecki nie posiadał akcji Spółki. Obecnie Pan Piotr Kawecki posiada 325.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 31,92% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netwise S.A.


  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu