Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

27-02-2014 16:11:32 | Bieżący | EBI | 4/2014
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 27 lutego 2014 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Janusza Kruka, członka Rady Nadzorczej, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniach 21, 24 i 25 lutego 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Także w dniu 27 lutego 2014 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Janusza Kruka, że nabył on w dniach 25 i 26 lutego 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Deutsche Bank S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta.
Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki "Med Investment Sp. z o.o." S.K.A. z siedzibą w Łodzi w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami "Med Investment Sp. z o.o." S.K.A. posiadała 101.340 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 101.340 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 6,96% ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na skutek transakcji nabycia akcji dokonanych w dniach 21, 24 i 25 lutego 2014 r. "Med Investment Sp. z o.o." S.K.A. posiada 107.076 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 107.076 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 7,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział Pana Janusza Kruka w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami Pan Janusz Kruk posiadał 183.655 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 183.655 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 12,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na skutek transakcji nabycia akcji dokonanych w dniach 25 i 26 lutego 2014 r. Pan Janusz Kruk posiada 187.920 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 187.920 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 12,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 27 lutego 2014 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

akcjonariat