Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

03-03-2014 15:56:54 | Bieżący | EBI | 5/2014
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 3 marca 2014 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Janusza Kruka, członka Rady Nadzorczej, że nabył on w dniu 27 lutego 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Deutsche Bank S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta.
Na skutek dokonanej transakcji zwiększył się udział Pana Janusza Kruka w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcją Pan Janusz Kruk posiadał 187.920 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 187.920 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 12,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po transakcji Pan Janusz Kruk posiada 188.714 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 188.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 12,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 3 marca 2014 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

akcjonariat