Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja praw do akcji serii E Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Mr Hamburger Spółka Akcyjna (PLLSNRN00015)

25-02-2013 19:17:31 | Bieżący | EBI | 17/2013
Zarząd Spółki Mr Kuchar S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 19 lutego 2013 roku przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 133/13, na podstawie której Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 21 lutego 2013 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MR KUCHAR S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 października 2012 r. oraz nadać im kod PLLSNRN00049

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Edyta Czulak - Prezes Zarządu