Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na NWZA ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 26 marca 2014 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

26-03-2014
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 marca 2014 roku.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę nr 01/03/2014 o treści:
Uchwała nr 01/03/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej."
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło uchwałę nr 02/03/2014 o treści:
Uchwała nr 02/03/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Sylwię Gola.".
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał zostało zamieszczone na stronie internetowej www.assetus.pl w terminie ustawowym oraz zamieszczone w odpowiednich komunikatach giełdowych na oficjalnej stronie alternatywnego systemu obrotu www.newconnect,pl, - w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze posiadający 1.558.056 akcji, tj. 1.558.056 głosów, które reprezentują 69,24% w kapitale zakładowym, wobec powyższego stosownie do kodeksu spółek handlowych i statutu Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 03/03/2014 brało udział 1.558.056 akcji, czyli 1.558.056 głosów, tj. 69,24% kapitału zakładowego oraz iż Zgromadzenie Akcjonariuszy głosami: za - 1.558.056, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, podjęło uchwałę o treści:
Uchwała nr 03/03/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 04/03/2014 brało udział 1.558.056 akcji, czyli 1.558.056 głosów, tj. 69,24% kapitału zakładowego oraz iż Zgromadzenie Akcjonariuszy głosami: za - 1.558.056, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, podjęło uchwałę o treści:
Uchwała nr 04/03/2014
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ASSETUS S.A. Pana Lesława Kulę."

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 05/03/2014 brało udział 1.558.056 akcji, czyli 1.558.056 głosów, tj. 69,24% kapitału zakładowego oraz iż Zgromadzenie Akcjonariuszy głosami: za - 1.558.056, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, podjęło uchwałę o treści:
Uchwała nr 05/03/2014
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ASSETUS S.A. Panią Wandę Jabłońską."
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 06/03/2014 brało udział 1.558.056 akcji, czyli 1.558.056 głosów, tj. 69,24% kapitału zakładowego oraz iż Zgromadzenie Akcjonariuszy głosami: za - 1.558.056, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, podjęło uchwałę o treści:
Uchwała nr 06/03/2014
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ASSETUS S.A. Panią Alicję Wiaderek."
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 07/03/2014 brało udział 1.558.056 akcji, czyli 1.558.056 głosów, tj. 69,24% kapitału zakładowego oraz iż Zgromadzenie Akcjonariuszy głosami: za - 1.558.056, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, podjęło uchwałę o treści:
Uchwała nr 07/03/2014
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ASSETUS S.A. Pana Piotra Wiaderek."
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 08/03/2014 brało udział 1.558.056 akcji, czyli 1.558.056 głosów, tj. 69,24% kapitału zakładowego oraz iż Zgromadzenie Akcjonariuszy głosami: za - 1.558.056, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, podjęło uchwałę o treści:
Uchwała nr 08/03/2014
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ASSETUS S.A. Pana Krzysztofa Durczak.

Walne zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad dot. podjęcia uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu