Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów CENTURIA GROUP Spółka Akcyjna (PLVELTO00012)

12-03-2013 10:47:04 | Bieżący | EBI | 9/2013
Zarząd Velto S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje iż otrzymał zawiadomienie datowane na 7 marca 2013 r. od akcjonariusza Tomasza Misiewicza w następującej treści:"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż w związku ze sprzedażą 2 000 000 akcji serii A zmienił się stan posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Velto SA. (dalej "Spółka") powyżej progu 5%.Przed zawarciem transakcji byłem posiadaczem 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda stanowiących 23,80% udziału w kapitale zakładowym Emitenta które uprawniały do oddania 2 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 23,80 ogólnej liczby głosów.Po zawarciu transakcji nie posiadam akcji w Spółce Velto SA."

  • Maria Daroń - Członek Zarządu