Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

31-03-2014
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 31 marca 2014 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok 2013. Zgodnie z zapisami wymienionej uchwały, Spółka przeznaczy z zysku netto za rok obrotowy 2013, 509.064,50 (pięćset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery, 50/100) zł na dywidendę. Wszystkie akcje Spółki, w liczbie 1.018.129 (jeden milion osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć), zostaną objęte dywidendą, wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,50 (50/100) zł. Dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, tj. dzień dywidendy, wyznaczono na 7 kwietnia 2014 roku. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na 21 kwietnia 2014 roku.

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu