Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie listu intencyjnego Kupiec Spółka Akcyjna (PLKUPIC00010)

14-03-2013 10:05:00 | Bieżący | EBI | 17/2013
Zarząd spółki Kupiec S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 marca 2013 roku, otrzymał podpisany list intencyjny z Grupą Kapitałową z branży stalowej ("Kontrahent"), dotyczący ustalenia zasad rozpoczęcia obsługi spedycyjno-transportowej przez Emitenta na rzecz Kontrahenta w okresie 5 kolejnych lat.
Szczegółowe warunki porozumienia, zgodnie z właściwymi zapisami stanowią tajemnicę stron.
Następstwem podpisania listu intencyjnego będzie zawarcie kilku umów spedycji z firmami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej określającej warunki współpracy między stronami, o czym Emitent poinformuje w osobnych komunikatach.

Emitent na podstawie posiadanych informacji szacuje, że w wyniku realizacji działań wynikających z listu intencyjnego, rocznie zrealizuje około 2880 zleceń, o wartości około 11,8 ml zł (z czego 80% obrotu stanowić będzie transport międzynarodowy a 20% transport krajowy). Całkowita wartość umowy powinna zamykać się kwotą 59 ml zł.

Dodatkowo Emitent informuje, iż w związku z podpisaniem listu intencyjnego, w najbliższych dniach planuje zawiązać z grupą inwestorów spółkę celową, która będzie odpowiedzialna za realizację dodatkowych zleceń wynikających z zawartego porozumienia. Spółka ta w początkowym okresie dysponować będzie taborem drogowym o łącznej ładowności 520 ton. O zawiązaniu spółki Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Leszek Wróblewski - Prezes Zarządu