Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 31 marca 2014. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

31-03-2014
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 31 marca 2014 roku podjęło uchwały o treści zawartej w załączniku niniejszego raportu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, podczas obrad do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Netwise S.A. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie_3...