Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

01-04-2014
Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426913, NIP: 5242646576, REGON: 141395093 (dalej zwana: "Emitentem") informuje, że w dniu 31 marca na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. została podjęta uchwała nr 16 na podstawie której powołano Panią Teresę Jedynak-Kawecką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

Pani Teresa Jedynak - Kawecka jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Od blisko 20 lat piastuje samodzielne stanowiska kierownicze.
Pani Teresa Jedynak - Kawecka ma doświadczenie w zarządzaniu ponad stuosobowymi zespołami ludzkimi, zdobywaniu środków na inwestycje, budowaniu wartości organizacji. Za swoje osiągniecia zawodowe w obszarze oświaty została odznaczona w 2003 roku medalem Ministra Edukacji Narodowej a w 2004 roku przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Pani Teresa Jedynak - Kawecka nie pełniła w okresie ostatnich 3 lat funkcji zarządczych ani nadzorczych w innych spółkach handlowych.
Pani Teresa Jedynak - Kawecka nigdy nie była skazana za przestępstwo oszustwa ani nie został w stosunku do niej wydany zakaz działania, jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pani Teresa Jedynak - Kawecka nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach prawa handlowego będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji.
Pani Teresa Jedynak - Kawecka nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta oraz nie jest wspólnikiem spółki cywilnej.
Pani Teresa Jedynak - Kawecka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu