Raporty Spółek ESPI/EBI

Zarejestrowanie akcji objętych przez spółkę zależną / Registration of shares taken up by a subsidiary HYDROPRESS SE (GB00B42V2T10)

14-03-2013 16:09:30 | Bieżący | EBI | 8/2013
Zarząd Aerfinance PLC (Emitent) informuje, że w dniu 14.03.2013r. uzyskał informację od spółki zależnej Aerfinance Ventures sp. z o.o. (AerVC) o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej objęcia przez Aerfinance Ventures 3 076 929 akcji spółki WDSP Holding SA (\'WDSP\') po cenie nominalnej 0,10 zł za akcję w zamian 7 500 udziałów spółki MadeMobile.Pl sp. z o.o. Tym samym AerVC posiada 9,09% akcji w kapitale zakładowym WDSP, co uprawnia do 9,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Emitent informował o podpisaniu umowy objęcia akcji przez AerVC w spółce WDSP Holding SA w raporcie bieżącym 38/2012.

WDSP Holding SA tworzy grupę kapitałową działającą w branży ICT (Information and Communication Technology), której celem jest tworzenie rozwiązań informatycznych dla biznesu.

W opinii zarządu AerFinance PLC przedmiotowa umowa istotnie wpływa na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

§ 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

---

The Board of AerFinance PLC (\'Company\') informs that on 14th of March 2013 the Company received an infromation from its subsidiary AerFinance Ventures sp. z o.o. (\'AerVC\') that 3 076 929 shares of WDSP Holding SA (\'WDSP\') in the nominal value of 0,10 PLN per share that AerVC took up in return for 7 500 shares of MadeMobile.pl sp. z o.o. have been registered. They represent 9,09% of the WDSP\'s share capital and entitle to 9,09% of votes on the General Assembly of WDSP. The Company informed about that in the current report 38/2012.

WDSP operates in ICT branch as a holding, developing new solutions for business.

The Board of AerFinance PLC believes that the Agreement will impact future economic and financial situation of the Company.

§ 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System

  • Bartłomiej Herodecki - CEO