Raporty Spółek ESPI/EBI

Przydział akcji w wykonaniu zapisów podstawowych i dodatkowych ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

15-04-2014
Zarząd Spółki Assetus S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonał w dniu 14.04.2014 r. przydziału akcji w wykonaniu zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach emisji akcji serii C z prawem poboru.
Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii C w łącznej liczbie 2.250.000 sztuk, złożono 24 zapisy podstawowe na 280.605 akcje oraz 14 zapisów dodatkowych na 499.981 akcje.
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że ze względu na fakt, iż część akcji została opłacona poprzez potrącenie wierzytelności, wpłaty na pokrycie akcji zostały dokonane w łącznej wysokości 233.293,00 zł.
Przekazanie wpłat na akcje na rachunek Spółki nastąpi w terminie dwóch dni od otrzymania przez KDPW oświadczenia Emitenta o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, wraz z potwierdzającym ten fakt aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu