Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

18-04-2014

Zarząd Netwise S.A.("Spółka") informuje, że otrzymał 17 kwietnia 2014 roku zawiadomienie zgodne z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL Ltd., PCH CAPITAL S.A., P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd., RUNICOM S.A., FUTURIS S.A., RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) LIMITED.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem nastąpiły zmiany w akcjonariacie Spółki:
1. na podstawie umowy z dnia 11 kwietnia 2014 roku w dniu 16 kwietnia RUNICOM S.A. wniosła aportem do RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 191.000 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowią 18,76% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
2. na podstawie umowy z dnia 11 kwietnia 2014 roku w dniu 16 kwietnia 2014 roku FUTURIS S.A. wniosła aportem do FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 98.500 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowią 9,67% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
3. w dniu 16 kwietnia FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd. zbyła, a RUNICOM CAPITAL (CYPRUS)Ltd. nabyła 98.500 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowią 9,67% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu NETWISE S.A.

Przed ww. transakcjami podmioty zawiadamiające posiadały łącznie 289.500 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowiły 28,43% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadały:
1. RUNICOM S.A. posiadała 191.000 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowią 18,76% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
2. FUTURIS S.A. posiadała 98.500 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowią 9,67% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Po ww. transakcjach podmioty zawiadamiające posiadają łącznie 289.500 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowią 28,43% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiada RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd.

Dodatkowo Spółka otrzymała zawiadomienia na podstawie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od jej członków Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Woźniakowskiego - pełniącego funkcję członka Zarządu FUTURIS S.A. oraz Prezesa Zarządu RUNICOM S.A. oraz Pana Dariusza Graffa - pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej w FUTURIS S.A. i RUNICOM S.A., na podstawie których średnia cena sprzedaży akcji w transakcji opisanej w punkcie 3 powyżej wyniosła 4,30 zł.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:
• Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd.,
• ROWING CAPITAL . posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A.,
• PCH CAPITAL S.A. w 100% kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd.
• PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. jest podmiotem dominującym wobec RUNICOM S.A. oraz FUTURIS S.A.,
• RUNICOM S.A. w 100% kontroluje RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd.,
• FUTURIS S.A. w 100% kontroluje FUTURIS CAPITAL (CYPRSU) Ltd.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu