Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki zgodnie z projektami uchwał na NWZA planowanego na dzień 25 kwietnia 2013r. AZTEC International Spółka Akcyjna (PLAZTEC00011)

28-03-2013 11:33:16 | Bieżący | EBI | 9/2013
Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka") niniejszym informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwoływanym na dzień 25 kwietnia 2013r., planuje się zmianę statutu Spółki w następujących punktach:

Dotychczasowe brzmienie §5 ust. 1 lit d. Statutu Spółki:
d) 291.667 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty)
każda o numerach od 000001 do 291667 pokrytych wkładem niepieniężnym w ten
sposób, że:
- za 100 udziałów w spółce Aztec (UK) Ltd Hamade, LLC z siedzibą w USA State of
Delaware objęło 142.544 (sto czterdzieści dwa pięćset czterdzieści cztery) akcje serii
D o numerach od 000001 do 142544 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie
emisyjnej 12,00 zł każda,
- za 25.564 udziałów w spółce AZTEC Ditchscheiben Gmbh Hamade, LLC z siedzibą
w USA State of Delaware objęło 149.123 (sto czterdzieści dziewięć sto dwadzieścia
trzy) akcje serii D o numerach od 142545 do 291667 o wartości nominalnej 1,00 zł
każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda,

Proponowana zmiana § 5 ust. 1 lit d. Statutu Spółki:
"d) 291.667 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda o numerach od 000001 do 291667 pokrytych wkładem niepieniężnym w ten sposób, że:
- za 100 udziałów w spółce AZTEC (UK) Ltd Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 142.544 (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 142544 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda;
- za 25.564 udziałów w spółce AZTEC Dichtscheiben Gmbh Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 149.123 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje serii D o numerach od 142545 do 291667 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda;"

Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki:
"1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku:
a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,
b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku,
c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia.
2. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia
przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu."

Proponowana zmiana §6 Statutu Spółki:
"Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Rafał Cędrowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy


Załączniki:

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki