Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacje podsumowujące subskrypcję ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

22-04-2014
W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii C, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 05/01/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w związku z dokonanym w dniu 14.04.2014 r. przydziałem akcji, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter emisji publicznej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12.03.2014 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 02.04.2014 r.

2. Data przydziału akcji: 14.04.2014 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja zamknięta obejmowała do 2.250.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 780.586 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,50 zł za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii C w łącznej liczbie 2.250.000 sztuk, złożono 24 zapisy podstawowe na 280.605 akcji oraz 14 zapisów dodatkowych na 499.981 akcji.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Przydział akcji został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami, opisanymi powyżej.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły około 35.000 zł w podziale na następujące koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 5.000 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,
c) sporządzenia publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 30.000 zł
d) promocji oferty - 0 zł.

11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu