Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

13-05-2014
Zarząd Assetus S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym powziął informację, że w dniu 8.05.2014 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 780.586 akcji zwykłych na okaziciela serii C. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Assetus S.A. został podwyższony z kwoty 900.000,00 zł do kwoty 1.212.234,40 zł i obecnie dzieli się na 3.030.586 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, w tym:

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu