Raporty Spółek ESPI/EBI

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ROTOPINO.PL Spółka Akcyjna (PLMRKTC00010)

14-05-2013 10:19:40 | Bieżący | EBI | 6/2013
Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na mocy uchwały nr 11/2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 roku stwierdziło wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Krzysztofa Folty (tj. Przewodniczącego Rady), Pani Anny Słobodzian-Puły, Pana Wojciecha Topolewskiego, Pana Dariusza Topolewskiego oraz Pana Piotra Nowjalisa. Uchwała weszła w życie w dniu jej podjęcia, tj. w dniu 13 maja 2013 roku.

Ponadto zgodnie z uchwałą nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A., wybranych na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybrało na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Foltę. Natomiast na pozostałych członków Rady Nadzorczej wybrano Panią Annę Słobodzian-Puła, Pana Wojciecha Topolewskiego, Pana Dariusza Topolewskiego oraz Pana Radosława Zygmunta Koelnera.

Z wyjątkiem Pana Radosława Zygmunta Koelnera, który pierwszy raz został powołany do Rady
Nadzorczej Emitenta, wszyscy pozostali członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na kolejną kadencję.

Pan Radosław Zygmunt Koelner posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993 - 2004 był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. Od roku 2004 piastuje stanowisko Prezesem Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Dodatkowo od 1999 roku jest Prezesem Zarządu Koelner S.A. Pan Radosław Koelner jest wspólnikiem w spółkach Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. i Amicus Sp. z o.o. oraz komandytariuszem spółki Amicus Sp. z o.o. sp.k.

Działalność wykonywana przez Pana Radosława Koelnera poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Dane Pana Radosława Koelnera nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) oraz § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
  • Maciej Posadzy - Członek Zarządu


Załączniki:

2013-05-13 - Rotopino - protokół ZWZA