Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2014 r. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

02-06-2014 15:28:28 | Bieżący | EBI | 12/2014
Zarząd Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zatwierdzenia wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi.
13. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii G oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii G.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii G.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 3 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 14 czerwca 2014 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 ? 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BIOGENED SA

Projekty uchwał

OPINIA ZARZĄDU WS WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU

uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly