Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

04-06-2014 16:37:39 | Bieżący | EBI | 13/2014
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 4 czerwca 2014 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Janusza Kruka, członka Rady Nadzorczej, że nabył on w dniu 30 maja 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Deutsche Bank S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta.
Na skutek dokonanej transakcji zwiększył się udział Pana Janusza Kruka w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcją Pan Janusz Kruk posiadał 188.714 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 188.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 12,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonanej transakcji Pan Janusz Kruk posiada 219.178 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 219.178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 15,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 30 maja 2014 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

akcjonariat