Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny GeoInvent SA za miesiąc kwiecień 2013 roku GeoInvent Spółka Akcyjna (PLGEINV00017)

15-05-2013 22:55:36 | Bieżący | EBI | 14/2013
Zarząd GeoInvent Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2013 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych GeoInvent SA:
W dniu 15 kwietnia 2013 roku, Zarząd Spółki otrzymał zwrotnie podpisaną umowę przez Zamawiającego tj. Dolnośląski Urząd Wojewódzki z siedzibą we Wrocławiu, na wykonanie i wdrożenie Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego. Spółka z tytułu wykonania projektu uzyska ok. 626.000,00 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych). Termin realizacji umowy został ustalony do dnia 27 listopada 2013 roku. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 12/2013 w dniu 17 kwietnia 2013 roku.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI trzy raporty bieżące EBI:
(1) Raport Bieżący EBI Nr 11/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku, Raport miesięczny GeoInvent SA za miesiąc marzec 2013 roku;
(2) Raport Bieżący EBI Nr 12/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku, Zawarcie umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim;
(3) Raport Bieżący EBI Nr 13/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku, Powołanie nowego Członka Zarządu.
W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2013 roku) Spółka nie przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu bieżącego ESPI.
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki
(http://www.geoinvent.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych:
http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2013 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.
IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
W dniu 15 maja 2013 roku, planowana jest publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej GeoInvent za I kwartał 2013 roku.
Spółka przewiduje, że w okresie miesiąca maja 2013 roku, będą miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które będą istotne z punktu widzenia inwestorów.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


  • Jarosław Stanios - Prezes Zarządu
  • Piotr Lewandowski - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport bieżący EBI Nr 14_2013 Raport miesięczny GeoInvent SA za miesiąc kwiecień 2013 roku