Raporty Spółek ESPI/EBI

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

05-06-2014
Zarząd Spółki ASSETUS S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2014r. dodatkowego punktu, obejmującego podjęcie uchwały w przedmiocie "wyrażenia zgody przez WZA Spółki ASSETUS S.A. na nabycie do 126 udziałów w Spółce Modern Dach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293415, za kwotę nie większą niż 1.700.000 zł. ( słownie: jeden milion siedemset tysięcy zł.)"

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 13) wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do
podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 albo przeznaczenia zysku za rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2013 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez WZA Spółki ASSETUS S.A. na nabycie do 126 udziałów w Spółce Modern Dach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293415, za kwotę nie większą niż 1.700.000 zł. ( słownie: jeden milion siedemset tysięcy zł.)Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

14.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad ZWZ.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały dotyczący punktu porządku obrad wprowadzonego przez akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu


Załączniki:

Projekt Uchwały