Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie przez Emirenta aktywów o znacznej wartości ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

05-06-2014
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka" lub
"Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05 czerwca 2014 roku Emitent zawarł umowę kupna i nabył 122 udziały w Spółce Modern Dach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293415, za kwotę 1.598.746 zł. (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć zł.), i łącznie z zakupionymi wcześniej 12 udziałami w ww. spółce Modern Dach Sp. z o.o., Emitent jest właścicielem 134 udziałów w ww. spółce Modern Dach Sp. z o.o. co stanowi 53,6% udziału w kapitale i głosach na WZU spółki Modern Dach Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu