Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na WZA dnia 16 maja 2013 r. Analizy Online Spółka Akcyjna (PLONLIN00013)

16-05-2013 14:32:05 | Bieżący | EBI | 15/2013
Zarząd Analizy Online Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO -
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".

  • Tomasz Publicewicz - Prezes Zarządu


Załączniki:

2013-05-16_ZWZ_Treść_uchwał