Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na ZWZ ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2014 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-06-2014
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2014 roku.
Uchwała nr 01/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej?.-------------------------------------------------------------------
Sylwia Gola zarządziła głosowanie nad uchwałą.--------------
W głosowaniu jawnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Sylwia Gola stwierdziła, że uchwała została podjęta. ---------

Sylwia Gola poddała pod głosowanie następującą uchwałę:--
Uchwała nr 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Alicję Wiaderek, córkę Ryszarda i Heleny, PESEL 70101506723?.------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że Zgromadzenie ----zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych i statutu spółki, poprzez ogłoszenie na stronie spółki www.assetus.pl i na stronie internetowej giełdy papierów wartościowych oraz, że w Zgromadzeniu uczestniczy 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji spółki, posiadających 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego spółki i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) głosów, wobec powyższego Zgromadzenie stosownie do art. 402, art. 4021 - 4023 oraz art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.----------------
W głosowaniu jawnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-------------------------------------------------------
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie ważności Zgromadzenia, ---------------------------------------------------
2. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej,-----------------------------------------------------------------
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,----------------------------------------------------------------
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------------
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------
6. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013.--------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 albo przeznaczenia zysku za rok 2013.-------------------------------------------------------------------------
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2013 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.----------------------------------------------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.---------------------------------------------------------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.-
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.---------------------------------------------------
Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku.-----------------
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez WZA Spółki ASSETUS S.A. na nabycie do 126 udziałów w Spółce Modern Dach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293415, za kwotę nie większą niż 1.700.000 zł. ( słownie: jeden milion siedemset tysięcy zł.)
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."--------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.----------------------
W głosowaniu jawnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA po zapoznaniu się z treścią:-------------------------------
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku),---------------------------------------------------------
2)a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku stratą netto w wysokości 2.201,30 złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 994.180,71 złotych oraz----------------------------------------------------------------------
b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku stratą netto w wysokości 51.080,15 złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 881.250,75 złotych,------------
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2013 rok,--------------------------------------------------------------------------------
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:--------------------------------

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2013 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,--------------------------
b) bilans,-------------------------------------------------------------------------
c) rachunek zysków i strat,----------------------------------------------------
d) rachunek przepływów pieniężnych,---------------------------------------
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,----------------------------------
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,--------------------------------------
według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2013 stratą netto w wysokości 2.201,30 złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 994.180,71 złotych,
oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2013 stratą netto w wysokości 51.080,15 złotych a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 881.250,75 złotych.----------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.----------------------
W głosowaniu jawnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 2.201,30 zł pokryć z zysków lat następnych."-------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu jawnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------


Uchwała nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Pani Sylwii Gola z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku."-----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 07a/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku."----------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 07b/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członków Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2013 roku."------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07c/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członków Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2013 roku."------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 07d/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członków Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2013 roku."------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 07e/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członków Rady Nadzorczej Pani Ewie Dworniak - Gałeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady nadzorczej Spółki Pani Ewie Dworniak - Gałeckiej z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2013 roku."------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07f/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członków Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2013 roku."------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------


Uchwała nr 8/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pani Wandy Jabłońskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia odwołać Pani Wandę Jabłońską z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki."----------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania pana Lesława Kuli z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia odwołać Pana Lesława Kulę z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki."----------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------


Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pani Alicji Wiaderek z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia odwołać Pani Alicję Wiaderek z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki."----------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------


Uchwała nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Durczak z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia odwołać Pana Krzysztofa Durczak z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki."--------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Pani Wandy Jabłońskiej do Rady Nadzorczej w Spółce
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia z dniem dzisiejszym powołać Wandę Jabłońska do Rady Nadzorczej w Spółce".------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.----------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------Uchwała nr 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania pana Lesława Kuli do Rady Nadzorczej w Spółce
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia z dniem dzisiejszym powołać Lesława Kulę do Rady Nadzorczej w Spółce".-----------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania pani Alicji Wiaderek do Rady Nadzorczej w Spółce
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia z dniem dzisiejszym powołać Alicję Wiaderek do Rady Nadzorczej w Spółce".--------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania pana Adama Mariańskiego do Rady Nadzorczej w Spółce
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia z dniem dzisiejszym powołać Adama Mariańskiego do Rady Nadzorczej w Spółce".--------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Pana Krzysztofa Durczak do Rady Nadzorczej w Spółce

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia z dniem dzisiejszym powołać Krzysztofa Durczak do Rady Nadzorczej w Spółce".---------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------

Uchwała nr 17/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------------
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.212.234,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100), tj. do kwoty nie wyższej niż 2.424.468,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100).-----------------------------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję do 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii D").-----------------------------------
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.--------------------------------------------------------
4. Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku.--------------
5. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa 1,00 zł (jeden złoty ) za akcję.------------------------------------------------------------------------------
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).---------------------------------------------
7. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.-------------------------------------------------------------
8. Akcje serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej)akcji serii D.----------------------------------------------------------------------------
§2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.----------------------------------
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.------------------
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.-------------------------------------------
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-------------------------------
§3
Upoważnia się Zarząd do:-----------------------------------------------------
? złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych,-----------------------------------
? określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii D, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii D w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii D, nie objętych niniejszą uchwałą,--------------------------------------------------------------------------
? podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.-------------------------------------------------------------
§4
Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:---------------------------------------------
''Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.212.234,40 zł ( jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100) i nie więcej niż 2.424.468,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) i dzieli się na:----------------------------------------------------------
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,-----------------------------------------------------------------------------
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,-----------------
c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy) każda,----------------------------------------------------
d) do 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.---------------------------------------------------
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D zostanie dokonane z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------------
W głosowaniu jawnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----------------------------------------------------------
Uchwała nr 18/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody przez WZA Spółki ASSETUS S.A. na nabycie do 126 udziałów w Spółce Modern Dach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293415, za kwotę nie większą niż 1.700.000 zł. ( słownie: jeden milion siedemset tysięcy zł.)

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia wyrazić zgodę na nabycie do 126 udziałów w spółce Modern Dach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293415, za kwotę nie większą niż 1.700.000 zł. ( słownie: jeden milion siedemset tysięcy zł.)".------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.----------------
W głosowaniu jawnym oddano 2.022.056 głosów, z czego 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, 0 (zero) głosów ?przeciw? i 0 (zero) głosów ?wstrzymujących się?; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.056 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 66,72 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego. -----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu