Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami MEDICA PRO FAMILIA S.A. (PLMDCPF00018)

31-05-2013 14:01:26 | Bieżący | ESPI | 4/2013
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami

PAP
Data: 2013-05-31

Firma: MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • 1._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2._PROJEKTY_UCHWAL.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 3._FORMULARZ_pelnomocnika.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 4 / 2013
  Data sporządzenia: 2013-05-31
  Skrócona nazwa emitenta
  MEDICA PRO FAMILIA S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 26 czerwca 2013 roku, na godzinę 15.00 w siedzibie Rubicon Partners Corporate Finance SA, ul. Emilii Plater 53, 26 piętro, Warsaw Financial Center, 00-113 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
  1_ otwarcie walnego zgromadzenia;
  2_ wybór komisji skrutacyjnej;
  3_ wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
  4_ stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5_ sporządzenie listy obecności;
  6_ przyjęcie porządku obrad;
  7_ podjęcie uchwał:
  a_ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
  b_ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012, oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty;
  c_ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
  d_ w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
  e_ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012;
  f_ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012;
  g_ w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
  h_ w sprawie: pokrycia straty w kwocie 11.883,26 zł za rok 2012;
  i_ w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
  8_ wolne wnioski;
  9_ zamknięcie walnego zgromadzenia.
  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania.
  Załączniki
  Plik Opis
  1._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
  2._PROJEKTY_UCHWAL.pdf
  3._FORMULARZ_pelnomocnika.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  MEDICA PRO FAMILIA S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  01-868 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marymoncka 14 lok. 1
  _ulica_ _numer_
  +48 22 834 63 36 +48 22 835 21 63
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  1182086113 146238323
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-05-31 Marta Jeka Członek Zarządu
  2013-05-31 Justyna Bełdyga Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta MEDICA PRO FAMILIA S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami
  Sektor
  Kod 01-868
  Miasto Warszawa
  Ulica Marymoncka
  Nr 14 lok. 1
  Tel. +48 22 834 63 36
  Fax +48 22 835 21 63
  e-mail
  NIP 1182086113
  REGON 146238323
  Data sporzadzenia 2013-05-31
  Rok biezacy 2013
  Numer 4
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.