Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.06.2013 roku Uboat - Line Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej (PLUBTLN00012)

31-05-2013 12:14:53 | Bieżący | EBI | 28/2013
Zarząd Spółki UBOAT LINE S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kwiatkowskiego 60 A-3, lok. 122, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000368501 (zwanej dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UBOAT LINE S.A. (dalej jako "Zgromadzenie") na dzień 26 czerwca 2013 r., na godzinę 12:00 w Krakowie na Stadionie Cracovii ul. Kałuży 1 sala wykładowa sektor vip. W załączeniu stosowne dokumenty.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Grzegorz Misiąg - Prezes
  • Tomasz Wacięga - Wiceprezes


Załączniki:

ogłoszenie ostateczne WZ 26.06.2013

Informacja o liczbie akcji

formularz na WZ 26.06.2013

pełnomocnictwo - osoba prawna 26.06.2013 wzór

pełnomocnictwo osoba fizyczna 26.06.2013 - wzór

projekt regulaminu walnego zgromadzenia na wz

projekty uchwał na WZ 26.06.13 do ogłoszenia

Zestawienie proponowanych do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki UBOAT