Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały ZWZA Biogened S.A. podjęte w dniu 30.06.2014 r. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

01-07-2014 12:49:13 | Bieżący | EBI | 15/2014
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 r.

Ponadto Emitent informuje, że w związku z podjętą w dniu 30 czerwca 2014 r. Uchwałą nr 21 i Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dokonano zmiany §4 ust. 1
i §1 ust. 3 Statutu Emitenta:

Przed zmianą §1 ust. 3 statutu brzmiał:
?Do Spółki przystępują dotychczasowi wspólnicy Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego ?Polon" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a. Biogened spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
b. Jacek Płucienniczak
c. Barbara Zofia Biegańska
d. Halina Urbanek
e. Małgorzata Kaźmierczyk - Gruca,
f. Iwona Beata Szubert
g. Halina Ilona Pijanowska
h. Danuta Ewa Mrówka
i. Ewa Depczyńska
j. Dorota Marta Cedzyńska
k. Sylwia Ewa Chmielewska
l. Wiesława Jadwiga Brylska
m. Grażyna Maria Szabat.?

Po zmianie §1 ust. 3 statutu otrzymał brzmienie:
?Do Spółki przystępują dotychczasowi wspólnicy Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "Polon" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.?

Przed zmianą §4 ust. 1 statutu brzmiał:
?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.563.190 złotych i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.?

Po zmianie §4 ust. 1 statutu otrzymał brzmienie:
?Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.568.190 złotych i nie więcej niż 20.563.190 złotych i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764 oraz nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.?

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie opublikowana po jego sporządzeniu przez Radę Nadzorczą.

Ponadto Emitent informuje, że pełnomocnik akcjonariusza Life Science Technologies N.V. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A. w dniu 30.06.2014 r. przedłożył projekt uchwały dotyczący uzupełnienia projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2, 5 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Projekt uchwały

Treść podjętych uchwał przez ZWZA