Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. MILKPOL S.A. (PLMLKPL00012)

03-06-2013 14:00:31 | Bieżący | ESPI | 4/2013
oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

PAP
Data: 2013-06-03

Firma: MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • RB_ESPI_004_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • RB_ESPI_004_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 4 / 2013
  Data sporządzenia: 2013-06-03
  Skrócona nazwa emitenta
  MILKPOL S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie _"Spółka"_, informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki _http://www.milkpol.com.pl_ – na dzień 1 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji "Fantazja", w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2012 roku.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2012 rok.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku.
  15. Zamknięcie obrad.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu.
  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.
  Załączniki
  Plik Opis
  RB_ESPI_004_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
  RB_ESPI_004_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  MILKPOL S.A. handel
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  97-318 Czarnocin
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Główna 162
  _ulica_ _numer_
  _44_ 616 62 13 _44_ 616 51 82
  _telefon_ _fax_
  milkpol@milkpol.com.pl milkpol.com.pl
  _e-mail_ _www_
  7710106183 004703448
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-06-03 Wiesław Niedziałek Prezes Zarządu
  2013-06-03 Aleksandra Świerczyńska Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta MILKPOL S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.
  Sektor handel
  Kod 97-318
  Miasto Czarnocin
  Ulica Główna
  Nr 162
  Tel. (44) 616 62 13
  Fax (44) 616 51 82
  e-mail milkpol@milkpol.com.pl
  NIP 7710106183
  REGON 004703448
  Data sporzadzenia 2013-06-03
  Rok biezacy 2013
  Numer 4
  adres www milkpol.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.