Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego 2012 rok. Mera Spółka Akcyjna (PLMERA000019)

03-06-2013 20:36:47 | Roczny | EBI | 10/2013
Zarząd MERA S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości korektę skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok przekazanego raportem okresowym nr 8/2013 z dnia 31.05.2013 r.
Korekta dotyczy:
Na stronach 12 i 32 w pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług było "12468321,52" winno być "12685219,95"
Na stronach 10, 30 i 49 w pozycji wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników było "8303140,50" winno być "8303140,51"
Na stronach 30, 49 w pozycji pozostałe koszty operacyjne było "2117766,27" winno być "2788469,68"
Na stronach 11, 31w pozycji aktywa finansowe było "198329,81" winno być "198329,80"
Na stronie 32 w pozycji rozliczenia międzyokresowe dodano przed pozycją cyfrę rzymską "V" oraz pogrubiono czcionkę
Na stronie 33 skorygowano daty, było "za okres od 1.01. do 01.12.2011 r." i "za okres od 01.01. do 1.12.2012 r." winno być "za okres od 01.01. do 31.12.2011 r." i "za okres od 01.01. do 31.12.2012 r."
Na stronie 49 w pozycji pozostałe przychody operacyjne było "2403203,14" winno być "2426728,39"
Na stronie 49 w pozycji zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych było "-23525,25" winno być "0"
Na stronie 49 w pozycji pozostałe koszty było "2764944,43" winno być "2788469,68"
Na stronie 49 w pozycji strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych było "289614,68" winno być "313139,87"
W załączeniu Emitent przekazuje skorygowany raport roczny wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 1) i ust. 4.1. pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Adam Koneczny - Prezes Zarządu


Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - korekta

Opinia i Raport biegłego rewidenta do skonsolidowanego raportu za 2012 rok