Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

01-07-2014 17:31:29 | Bieżący | EBI | 16/2014
Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o wyborze Pani Elżbiety Mikołajczak i Pana Sebastiana Kosteckiego do Rady Nadzorczej Biogened S.A. na okres kadencji pięciu lat. Życiorysy zawodowe nowych członków organu nadzorującego zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

życiorys Elżbiety Mikołajczak

życiorys Sebastiana Kosteckiego