Raporty Spółek ESPI/EBI

Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

09-07-2014 16:24:47 | Bieżący | EBI | 17/2014
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 9 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 4/2014 ustaliła tekst jednolity Statutu Biogened S.A., który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego Tekst jednolity Statutu uwzględnia zmiany dokonane uchwałami nr 21 i nr 22 Walnego Zgromadzenia podjętymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 r. dotyczącymi §1 ust. 3 i §4 ust. 1 Statutu Emitenta. Szczegółowa treść uchwał ZWZA podjętych w dniu 30 czerwca 2014 r. została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 15/2014 w dniu 1 lipca 2014 r.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Statut - tekst jednolity