Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

13-08-2014
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 sierpnia 2014 r. uchwały nr 715/14 w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru. Stosownie do treści wymienionej uchwały, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ASSETUS S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 18/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2014 r., dla których dniem prawa poboru jest 13 sierpnia 2014 r. oraz oznaczyć je kodem PLASSTS00087, z zastrzeżeniem, iż w razie nie nastąpienia przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ASSETUS S.A., przysługujących akcjonariuszom Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu