Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie znacznego pakietu akcji MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)

11-07-2013 14:45:32 | Bieżący | ESPI | 10/2013
oRB_ASO: Nabycie znacznego pakietu akcji

PAP
Data: 2013-07-11

Firma: MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-11
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. _"Emitent"_ informuje, że 11 lipca 2013 r. otrzymał od spółki Aviva Investors Poland S.A. informację o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta, przesłaną w trybie artykułu 69 ust. 1 pkt 1_ w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2_ oraz art. 87 ust. 1 pkt 3_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie", Dz. U z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm._, przesłaną przez spółkę Aviva Investors Poland S.A. działającą:

1_ w imieniu własnym jako podmiot zarządzający portfelami funduszy inwestycyjnych, których organem jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

2_ w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zgodnie z treścią ww. informacji, w wyniku transakcji kupna akcji Emitenta dokonanych w dniu 8 lipca 2013 r. zwiększył się poziom zaangażowania Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz łączny poziom zaangażowania funduszy inwestycyjnych, których portfelami zarządza Aviva Investors Poland S.A. na zlecenie Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A - w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed wyżej wymienionymi transakcjami:
1. Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał bezpośrednio 98.197 akcji Emitenta dających tyle samo głosów nawalnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 2,87% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

2. W portfelach funduszy inwestycyjnych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a którymi zarządza Aviva Investors Poland S.A. mogąc w związku z powyższym wykonywać na walnym zgromadzeniu Emitenta prawo głosu – znajdowało się 98.197 akcji dających tyle samo głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 2,87% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

W wyniku powyższej transakcji:
1. Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada bezpośrednio 177.172 akcje Emitenta dające tyle samo głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,18% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

2. W portfelach funduszy inwestycyjnych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a którymi zarządza Aviva Investors Poland S.A. mogąc w związku z powyższym wykonywać na walnym zgromadzeniu Emitenta prawo głosu – znajduje się 179.440 akcji Emitenta dających tyle samo głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDICALGORITHMICS S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-001 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Jerozlimskie 81
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
finanse@medicalgorithmics.com www. medicalgorithmics.com
_e-mail_ _www_
5213361457 140186973
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-11 Piotr Żółkiewicz Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDICALGORITHMICS S.A.
Tytul Nabycie znacznego pakietu akcji
Sektor
Kod 02-001
Miasto Warszawa
Ulica Al. Jerozlimskie
Nr 81
Tel.
Fax
e-mail finanse@medicalgorithmics.com
NIP 5213361457
REGON 140186973
Data sporzadzenia 2013-07-11
Rok biezacy 2013
Numer 10
adres www www. medicalgorithmics.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.