Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie przez Biogened S.A. istotnej umowy handlowej. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

14-10-2014 13:50:30 | Bieżący | EBI | 19/2014
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej ?Emitent?) zawiadamia o zawarciu w dniu 13 października 2014 r. między Emitentem a Labormed Pharma S.A. (dalej: Kontrahent) z siedzibą w Bukareszcie (grupa kapitałowa Alvogen) umowy o wartości przewyższającej 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2013. Na podstawie zawartej umowy Emitent zobowiązał się do przeprowadzenia procesu odnowienia pozwoleń na wprowadzenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego Pridinol i świadczenia na rzecz Kontrahenta, począwszy od dnia zawarcia umowy, usług dostawy tego produktu w gotowej postaci. Po zakończeniu procesu odnowienia pozwolenia na wprowadzanie produktu Pridinol do obrotu, Emitent zaprzestanie świadczenia dostaw tego produktu do Kontrahenta i dokona przeniesienia na niego praw wynikających z dossier tego produktu, pozwolenia na jego wprowadzanie do obrotu, znaków towarowych i wzorów przemysłowych związanych z tym produktem. Cena za świadczenie usług dostaw przez Emitenta i przeniesienie wspomnianych praw opiewa na 8.000.000 złotych, powiększona o 50% należnego do opłacenia od tej kwoty podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym Emitent otrzymał w dniu 13 października 2014 r. zaliczkę w wysokości połowy tej ceny. Druga połowa ceny pozostaje na rachunku powierniczym Kontrahenta do chwili wykonania przez Emitenta umowy, nie dłużej niż do 31 marca 2015 r.

Podstawa prawa: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu