Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o objęciu akcji. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

24-10-2014 15:58:59 | Bieżący | EBI | 20/2014
?Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 23 października 2014 r. Emitent zawarł z Panem Januszem Krukiem (zwanym dalej ?Inwestorem?) umowę o objęciu akcji serii G Emitenta, na podstawie której Inwestor przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 200.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela serii G po cenie 15 złotych za 1 akcję. Złożenie Inwestorowi oferty objęcia akcji serii G nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej w oparciu o uchwałę nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji tej serii, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego za numerem aktu Rep. A nr 6354/2014. O podjęciu tej uchwały Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014.?

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu