Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem spółką HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Copernicus Securities Spółka Akcyjna (PLCPRSC00012)

31-07-2013 09:49:08 | Bieżący | EBI | 21/2013
Zarząd Spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 30 lipca 2013 roku została zawarta umowa ze spółką HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, której przedmiotem jest wykonanie badania porównywalności historycznych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Copernicus zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych za lata 2010-2012, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, w celu wydania opinii do prospektu emisyjnego sporządzanego w związku z zamiarem dopuszczenia akcji Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".  • Marek Witkowski - Prezes Zarządu
  • Monika Trzeciak - Członek Zarządu