Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania porównywalności historycznych skonsolidowanych danych finansowych za lata 2011-2012 SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

07-08-2013 16:14:32 | Bieżący | EBI | 59/2013
Zarząd Spółki Silva Capital Group S.A. informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2013 roku Rada Nadzorcza Silva Capital Group S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 40/5, 02-520 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375656, NIP 521-359-13-29, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704, do wykonania badania porównywalności historycznych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Silva Capital Group S.A. zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych za lata 2011-2012, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, w celu wydania opinii do prospektu emisyjnego sporządzanego w związku z zamiarem dopuszczenia akcji Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Adam Gbiorczyk - Prezes Zarządu