Raporty Spółek ESPI/EBI

Przydział akcji serii D w wykonaniu zapisów podstawowych i dodatkowych. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

03-11-2014
Zarząd Spółki Assetus S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonał w dniu 29.10.2014 r. przydziału akcji w wykonaniu zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach emisji akcji serii D z prawem poboru.
Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii D w łącznej liczbie 3.030.586 sztuk, złożono 25 zapisów podstawowych na 240.010 akcji oraz 7 zapisów dodatkowych na 124.291 akcji. Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH. W tym trybie, zgodnie z podpisanymi umowami, objęte zostało 854.000 akcji przez 2 osoby.
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że ze względu na fakt, iż część akcji została opłacona poprzez potrącenie wierzytelności, wpłaty na pokrycie akcji zostały dokonane w łącznej wysokości 159.601,00 zł.
Przekazanie wpłat na akcje na rachunek Spółki nastąpi w terminie dwóch dni od otrzymania przez KDPW oświadczenia Emitenta o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, wraz z potwierdzającym ten fakt aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu