Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

03-11-2014
W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 18/06/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w związku z dokonanym w dniu 03.11.2014 r. przydziałem akcji, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter emisji publicznej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 08.10.2014 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22.10.2014 r.

2. Data przydziału akcji: 03.11.2014 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja zamknięta obejmowała do 3.030.586 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.218.301 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii D w łącznej liczbie 3.030.586 sztuk, złożono 25 zapisów podstawowych na 240.010 akcji oraz 7 zapisów dodatkowych na 124.291 akcji.
Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH. W tym trybie, zgodnie z podpisanymi umowami, objęte zostało 854.000 akcji przez 2 osoby.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Przydział akcji został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami, opisanymi powyżej.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły około 30.000 zł w podziale na następujące koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 5.000 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,
c) sporządzenia publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 25.000 zł
d) promocji oferty - 0 zł.

11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu