Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy kredytu z bankiem. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

06-11-2014 15:20:00 | Bieżący | EBI | 21/2014
Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że Emitent w dniu 5 listopada 2014 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytu obrotowego, na podstawie której Emitent otrzymał kredyt w wysokości 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów na prace rozwojowe, badawcze i wdrożeniowe dermokosmetyków. Wspomniany kredyt został zaciągnięty przez Emitenta w miejsce części kredytów wcześniej udzielonych przez ten sam bank a spłaconych przez Emitenta. Kredyt został postawiony do dyspozycji Emitenta w dniu podpisania umowy. Spłata kredytu następować będzie w 33 miesięcznych ratach, począwszy od dnia 31 marca 2015 r. Jako zabezpieczenie udzielonego kredytu wykorzystano: hipotekę umowną łączną na nieruchomościach Emitenta, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości Emitenta oraz weksel in blanco Emitenta z deklaracją wekslową. Są to te same zabezpieczenia, które dotychczas przysługiwały Bankowi Zachodniemu WBK S.A. na majątku Emitenta na podstawie umów zawartych z tym bankiem. Dodatkowo Emitent informuje, że zawarcie umowy kredytu nie zwiększyło wysokości łącznego zadłużenia kredytowego Emitenta wskazanego w raporcie bieżącym EBI nr 16/2012.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu