Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za 07.2013 Stanusch Technologies Spółka Akcyjna (PLSTNTH00016)

14-08-2013 12:59:19 | Bieżący | EBI | 26/2013
Raport miesięczny za 07.2013

Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

W miesiącu lipcu 2013 roku, firma zawarła umowę z firmą z Matras SA. Przedmiotem umowy jest uruchomienie i utrzymanie Wirtualnego Doradcy wraz z wyszukiwarką semantyczną na rzecz księgarni internetowej prowadzonej przez Matras SA. (RB 25/2013). W tym samym miesiącu zakończono negocjacje z innym klientem na realizację projektu Wirtualnego Doradcy wraz z wyszukiwarką semantyczną. W chwili obecnej Emitent oczekuje na podpisanie umowy ze strony klienta.

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raport nr 24/2013 - Raport miesięczny za 06.2013
Raport nr 25/2013 - Zawarcie umowy z Matras SA

Informacja na temat realizacji celów emisji

W miesiącu lipcu 2013 roku, Spółka wraz z firmą UBM Medica sp. z o.o. kontynuowała działania związane z wprowadzeniem na rynek semantycznej wyszukiwarki leków Pharmindex+. Rozpoczęto pierwsze prezentacje handlowe oraz przystąpiono do negocjacji z wybranymi potencjalnymi klientami.

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

14 września 2013 roku - raport miesięczny za sierpień 2013

Podstawa prawna:
Raport opublikowany zgodnie z Zasadą nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect - Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku.

  • Maciej Stanusch - Prezes Zarządu