Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwiększenie stanu posiadania akcji przez głównego akcjonariusza IN POINT S.A. (PLINPNT00013)

12-09-2013 16:17:23 | Bieżący | ESPI | 13/2013
oRB_ASO: Zwiększenie stanu posiadania akcji przez głównego akcjonariusza

PAP
Data: 2013-09-12

Firma: IN POINT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-12
Skrócona nazwa emitenta
IN POINT S.A.
Temat
Zwiększenie stanu posiadania akcji przez głównego akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 12 września 2013 roku otrzymał od głównego akcjonariusza, działającego pod firmą LST CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _"LST CAPITAL"_ zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  o zwiększeniu posiadanego przez LST CAPITAL udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta powyżej progu 75%.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, zwiększenie to zostało spowodowane nabyciem w dniu 11 września 2013 roku przez LST CAPITAL łącznie 3 036 896 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, na podstawie umów sprzedaży akcji, zawartych pomiędzy LST CAPITAL a Panem Kamilem Kuchtą, Wevino Limited oraz podmiotem trzecim, poza rynkiem NewConnect, na podstawie umów cywilnoprawnych.

Przed ww. zmianą LST CAPITAL posiadała 2 332 272 akcji Emitenta, stanowiących 38,71% kapitału zakładowego i uprawniających do 2 332 272 głosów, stanowiących 38,71% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po ww. zmianie LST CAPITAL posiada 5 369 168 akcji Emitenta, stanowiących 89,11% kapitału zakładowego i uprawniających do 5 369 168 głosów, stanowiących 89,11% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto LST CAPITAL poinformowała, iż podmioty zależne względem LST CAPITAL nie posiadają akcji IN POINT S.A., jak również, że LST CAPITAL nie zawarła żadnej umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie osobom trzecim uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta.

LST CAPITAL oświadczyła, iż w celu realizacji korzyści ekonomicznych z przewidywanego wzrostu wartości akcji Emitenta nie wyklucza zwiększenia swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w perspektywie najbliższych 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, które będzie realizowane w ramach kolejnych emisji akcji. Jednocześnie Zarząd LST CAPITAL oświadczył, iż inwestycja w akcje IN POINT stanowi istotną inwestycję z punktu widzenia perspektyw rozwoju Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IN POINT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IN POINT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-549 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Piękna 11/17
_ulica_ _numer_
+48 22 629 06 81 +48 22 203 46 24
_telefon_ _fax_
office@in-point.pl www.in-point.pl
_e-mail_ _www_
525-248-21-36 142449320
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-12 Kamil Kuchta Prezes Zarządu
2013-09-12 Lubomir Witoszek Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta IN POINT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta IN POINT S.A.
Tytul Zwiększenie stanu posiadania akcji przez głównego akcjonariusza
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-549
Miasto Warszawa
Ulica Piękna
Nr 11/17
Tel. +48 22 629 06 81
Fax +48 22 203 46 24
e-mail office@in-point.pl
NIP 525-248-21-36
REGON 142449320
Data sporzadzenia 2013-09-12
Rok biezacy 2013
Numer 13
adres www www.in-point.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.