Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie obligacji serii D do ASO Catalyst Klon Spółka Akcyjna (PLKLON000010)

16-09-2013 12:03:17 | Bieżący | EBI | 19/2013
Zarząd Spółki informuje, że Zarząd GPW S.A. uchwałą nr 1071/2013 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii D spółki KLON S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 w zw. § 3 ust. 2 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Krzysztof Łopuszyński - Prezes Zarządu
  • Adam Koneczny - Wice Prezes Zarządu