Raporty Spółek ESPI/EBI

Dookreślenie kapitału zakładowego w statucie Biogened S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

18-12-2014 18:43:09 | Bieżący | EBI | 24/2014
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. złożył przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Łodzi za numerem aktu Rep. A Nr 13482/2014 oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie Emitenta. Wskazał, że w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. (akt notarialny sporządzony przez notariusza Mariusza Wróblewskiego za numerem aktu Rep. A nr 6354/2014) objęty został kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 złotych. W związku z powyższym Zarząd dookreślił również treść §4 ust. 1 statutu Emitenta, który otrzymał brzmienie: ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.563.190 złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.? O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu