Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji prywatnej i przydział obligacji serii A WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna (PLWDBBU00018)

30-09-2013 16:12:08 | Bieżący | EBI | 36/2013
W związku z podjętą w dniu 09 września 2013 roku uchwałą Zarządu w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A, Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent") niniejszym informuje o zakończeniu w dniu 24 września 2013 roku subskrypcji prywatnej Obligacji serii A Emitenta oraz o dokonanym w dniu 25 września 2013 roku przydziale Obligacji serii A.
1. Rodzaj emitowanych obligacji.
Dwuletnie zabezpieczone obligacje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każda.
2. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 września 2013 r., natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 24 września 2013 r.
3. Data przydziału instrumentów dłużnych
Przydział Obligacji serii A został dokonany w dniu 25 września 2013 roku.
4. Termin wykupu obligacji
Wykup Obligacji serii A nastąpi w dniu 25 września 2015 roku.
5. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą
Subskrypcja prywatna obejmowała do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Obligacji serii A o wartości nominalnej równej 100 zł (sto złotych) każda.
6. Stopa redukcji
Inwestorzy złożyli łącznie zapisy na 21 400 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) Obligacje serii A. Zgodnie z Propozycją nabycia, w sposób uznaniowy, Zarząd przydzielił Obligatariuszom papiery wartościowe w liczbie mniejszej niż złożone zapisy w ten sposób, aby łączna liczba przydzielonych Obligacji wyniosła 20 000.
7. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych łącznie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Obligacji serii A o łącznej wartości 2 000 000 zł (dwa miliony złotych).
8. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)
Obligacje serii A były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 100 zł (sto złotych) za jedną Obligację.
9. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją
Zapisy na Obligacje serii A złożyło 63 podmiotów.
10. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Obligacje serii A zostały przydzielone 63 podmiotom.
11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538) . Obligacje serii B nie były więc obejmowane przez subemitentów.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta
Łączne koszty emisji Obligacji serii A wyniosły 69.550,00 zł, w tym koszty:
przygotowania i przeprowadzenia oferty — 0,00 zł,
wynagrodzenia subemitentów — 0,00 zł,
sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 69.550,00 zł
promocji oferty: 0,00 zł
Koszty emisji zostaną ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i będą rozliczane w czasie do momentu wykupu obligacji.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Cichecki - Prezes Zarządu