Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW S.A. uchwały w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Assetus S.A. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

22-01-2015
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w dniu 21 stycznia 2015 roku uchwały nr 49/15 w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Zgodnie z treścią podjętej uchwały Zarząd KDPW, działając na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.218.301 ( jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden ) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Assetus S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLASSTS00012, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLASSTS00012. Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Assetus S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień rozpoczęcia notowania tych akcji.
Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLASSTS00012 akcji serii D spółki Assetus S.A. zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu