Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umów kredytowych przez spółkę zależną. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-03-2015
Zarząd ASSETUS S.A. ( dalej Emitent ) niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. 26 marca 2015r. spółka zależna Emitenta tj. spółka Modern Dach Sp. z o.o. ,podpisała dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 1,7 mln. zł. w ramach kredytu krótko i średnioterminowego . Pozyskane finansowanie będzie przeznaczone na środki obrotowe związane ze wzrostem obrotów spółki Modern Dach Sp. z o.o. , jak również na realizację nowych kontraktów w 2015r.
Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu