Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja uzupełniająca KCSP Spółka Akcyjna (PLKCSP000015)

13-12-2013 11:56:32 | Bieżący | EBI | 31/2013
Zarząd Spółki KCSP S.A. ("Emitent" "Spółka") z siedzibą w Gliwicach informuje, iż Dział Rynku Kasowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. skierował do Emitenta pismo z prośbą o publikację w formie raportu bieżącego informacji zawartych w Raporcie Okresowym za trzeci kwartał 2013 roku dotyczących umowy o dofinansowanie i umowy sprzedaży akcji.

1. Umowa o dofinansowanie
Zarząd Emitenta informuje iż, z dniem 31 sierpnia 2013 roku minął termin złożenia przez Spółkę do Ministarstwa Gospodarki uzupełnień do podpisanej umowy warunkowej z dnia 30.01.2013 r. w zakresie przyznanego dofinansowania Nr. POIG/04/05/02-00-016/12-00. W związku z tym iż Spółka nie mogła dopełnić warunków umowy, w/w umowa została rozwiązana automatycznie. Emitent w ramach obowiązującej umowy warunkowej miał dostarczyć do 31.08.2013 r. prawomocne pozwolenie na budowę oraz zawartą umowę pożyczki na kwotę 4.500.000 zł.

Istotne opóźnienie w przekazaniu powyższej informacji w formie raportu bieżącego spowodowane jest prowadzoną ciągłą korespondencją przez Emitenta z Ministerstwem Gospodarki początkowo w zakresie przedłużenia terminu umowy warunkowej, zmiany podmiotu odpowiedzialnego za umowę pożyczki. Na dzień dzisiejszy Emitent oczekuje wiążącej odpowiedzi od Ministerstwa Gospodarki w zakresie czy do przyznanego Spółce dofinansowania projektu Nr. POIG/04/05/02-00-016/12-00 jest możliwość wznowić umowę lub podpisać nową umowę, spełniając określone warunki co do terminów realizacji przyznanej dotacji. Spółka poinformuje o tym fakcie niezwłocznie w formie raportu bieżącego po otrzymaniu odpowiedzi z Ministerstwa Gospodarki.

2. Umowa sprzedaży akcji
Zarząd Emitenta informuje, iż 24 września 2013 roku Spółka dowiedziała się iż HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej informacji w raporcie bieżącym nr 76/2013 informację iż odstępuje od zobowiązującej umowy sprzedaży akcji przez akcjonariuszy KCSP S.A. na rzecz HAWE S.A. i wycofuje się z przejęcia większościowego udziału w akcjonariacie Emitenta.

Istotne opóźnienie w przekazaniu powyższej informacji w formie raportu bieżącego spowodowane było iż Spółka nie była stroną umowy, ani nie zawierała żadnych innych istotnych porozumień, umów w/w sprawie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect.

  • Bartłomiej J. Gawron - Prezes Zarządu