Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy na obsługę wierzytelności Kancelaria Medius Spółka Akcyjna (PLMDIUS00018)

13-12-2013 11:58:59 | Bieżący | EBI | 39/2013
Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu umowy na obsługę portfela wierzytelności z firmą z rynku finansowego. Na podstawie niniejszej umowy Kancelaria Medius S.A. będzie prowadziła na rzecz klienta windykację wierzytelności podejmując działania zmierzające do odzyskania wierzytelności na drodze postępowania polubownego, postępowania sądowego lub postępowanie egzekucyjnego.

Wartość portfela wierzytelności wynosi 632 000,00 zł., i obejmuje 568 dłużników. Wynagrodzenie Emitenta jest ustalone proporcjonalnie od wartości odzyskanych wierzytelności.

Podpisanie niniejszej umowy jest konsekwentną realizacją strategii Emitenta w zakresie obsługi i zarządzania wierzytelnościami na zlecenie.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Michał Imiołek - Prezes Zarządu