Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 03.11.2014r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

22-04-2015
Zarząd Assetus S.A.(dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w treści Raportu Bieżącego nr 29/2014 z dnia 03.11.2014r.,pojawiła się nieścisłość i w związku z powyższym niniejszym podaje do publicznej wiadomości prawidłową treść przedmiotowego raportu ;
Treść raportu przed korektą:
Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości.
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka" lub
"Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 03 listopada 2014 roku Emitent zawarł umowę kupna i nabył 60 udziałów w Spółce Modern Dach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293415, za kwotę 804.000 zł. (słownie: osiemset cztery tysiące zł.), i łącznie z zakupionymi wcześniej 134 udziałami w ww. spółce Modern Dach Sp. z o.o., Emitent jest właścicielem 194 udziałów w ww. spółce Modern Dach Sp. z o.o. co stanowi 77,6% udziału w kapitale i głosach na WZU spółki Modern Dach Sp. z o.o.
Treść raportu po korekcie :
Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości.
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka" lub
"Emitent") informuje, iż w dniu 03 listopada 2014 roku Emitent zawarł umowę kupna i nabył 60 udziałów w Spółce ModernDach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293415, za kwotę 804.000 zł. (słownie: osiemset cztery tysiące zł.), i łącznie z zakupionymi wcześniej 134 udziałami w ww. spółce ModernDach Sp. z o.o., Emitent jest właścicielem 194 udziałów w ww. spółce ,co stanowi 77,6% udziału w kapitale i głosach na WZU spółki ModernDach Sp.z o.o. Cena zapłaty za przedmiotowe udziały została zapłacona poprzez kompensatę wzajemnych należności ze zbywcą udziałów ,który w rozliczeniu objął akcje serii D Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu