Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana warunków istotnej umowy. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-04-2015
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej ?Spółka?) w nawiązaniu do raportu nr 23/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. niniejszym informuje, iż termin spłaty pożyczki w wysokości 450.000 zł udzielonej spółce zależnej Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. , który upływał w dniu 3 grudnia 2013 r. został wydłużony na mocy aneksu podpisanego w dniu 27 czerwca 2011 r. do dnia 3 grudnia 2016 r. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.Na dzień sporządzenia niniejszego raportu saldo ww pożyczki wynosi 230.200 zł. + odsetki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu